logo UE

Kocot Kids Magdalena Kocot

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pn. „Promocja marki produktowej mebli dziecięcych Kocot Kids firmy Kocot Kids Magdalena Kocot na rynkach zagranicznych” Nr projektu: POIR.03.03.03-16-0005/21

III Oś priorytetowa: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2021r. – 30.09.2022r. 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 166 500.00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 124 875.00 PLN

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Kocot Kids Magdalena Kocot poprzez promocje marki Kocot Kids na rynkach zagranicznych oraz rozwój działalności eksportowej. Udział firmy w programie promocji branży meblarskiej ma na celu wypromowanie marki mającej szansę stać się mocno rozpoznawalną na rynku krajów Zatoki Perskiej. Projekt przyczyni się do lepszego i szerszego dostosowania produktów do preferencji danego regionu oraz dalszego rozwijania innowacyjnych rozwiązań firmy skierowanych dla branży meblarskiej.

Rezultatem projektu będzie wzrost rozpoznawalności marki Kocot Kids na rynku krajów Zatoki Perskiej poprzez nawiązanie kontaktów z potencjalnymi kontrahentami, co w efekcie przełoży się na podpisanie zagranicznych kontraktów handlowych, wzrost przychodów na eksport, w tym także wzrost przychodów ze sprzedaży na eksport produktu będącego przedmiotem projektu.

Kocot Kids Magdalena Kocot

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Opracowanie projektów wzorniczych oraz wdrożenie do produkcji kolekcji mebli modułowych

uwzględniających specyficzne potrzeby dzieci z dysfunkcjami i ograniczeniami funkcjonalnymi” 

 Nr projektu: POIR.02.03.05-16-0010/21

II Oś priorytetowa: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do 

prowadzenia  działalności B+R+I

Działanie: 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie: 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.03.2021 r. – 30.06.2022 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 308 374.37 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 601 995.70 PLN  

Celem projektu jest wdrożenie do produkcji nowych produktów – kolekcji mebli modułowych, posiadających cechy i funkcjonalności odpowiadające na specyficzne potrzeby dzieci z dysfunkcjami i ograniczeniami funkcjonalnymi – zarówno trwałymi jak i czasowymi. Powstaną one na bazie projektów wzorniczych opracowanych w wyniku profesjonalnego procesu projektowego. 

Rezultatem realizacji projektu będzie wdrożenie nowych projektów wzorniczych, znoszących bariery we właściwościach środowiska i ułatwiających funkcjonowanie dzieciom z dysfunkcjami i ograniczeniami funkcjonalnymi.

Rezultaty projektu odpowiadają na zdiagnozowane zapotrzebowanie, a funkcjonalności nowych produktów odpowiadają na problemy dzieci z dysfunkcjami i ograniczeniami funkcjonalnymi – zarówno trwałymi jak i czasowymi. Projekt i jego rezultaty wpisują się w plany rozwoju przedsiębiorstwa pozwalając na rozszerzenie rynków zbytu, rozszerzenie grup klientów oraz wpływając na zwiększenie przychodów i wzrost konkurencyjności firmy Kocot Kids Magdalena Kocot.